Iwwert eis

D’aACEL, oder Amicale vun der ACEL, ass den Veräin vun allen Frënn vun der ACEL. D’Zieler vun der aACEL sin folgend: 1. D’ACEL an hiren Aktiounen ënnerstëtzen. D’ACEL soll an hire Missiounen an Projete gehollef kréien, andeems se op d’Erfahrungen an d’Kontakter vun der Amicale zreckgréife kann. 2. D’Anciensen vun der ACEL zesumme bréngen. D’aACEL organiséiert dofir verschidden Aktivitéiten fir hier Memberen, mat denen si probéiert akademesch, professionell, sozial a mënschlech Kontakter (a) teschend den Anciensen vun der ACEL an (b) teschend den Anciensen an der ACEL (an hiere Cerclen) opzebauen an ze pfleegen.