2024

 • Sven Bettendorf – Präsident
 • Cyrielle Daumer – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Charel Müller – Tresorier
 • Yannick Bertrand
 • Charel Donven
 • Michel Klomp
 • Melissa Mujkić
 • Willy Schmitz
 • Cooptéiert: Ann Bertemes, Polina Bashlay
 • Réviseurs de caisse: Tom Hermes / Steve Maller

2023

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Sven Bettendorf
 • Tom Boes
 • Cyrielle Daumer
 • Michel Klomp
 • Willy Schmitz
 • Cooptéiert: Polina Bashlay, Yannick Bertrand, Pascal Thinnes
 • Réviseurs de caisse: Jules Staudt & Georges Hames

2022

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Sven Bettendorf
 • Tom Boes
 • Tom Hermes
 • Jessica Leuck
 • Willy Schmitz
 • Cooptéiert: Cyrielle Daumer, Pascal Thinnes
 • Réviseurs de caisse: Jules Staudt & Georges Hames

2020 & 2021

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Tom Boes
 • Tom Hermes
 • Jessica Leuck
 • Pascal Thinnes
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans & Georges Hames

2019

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Tom Boes
 • Tom Hermes
 • Charel Muller
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans, Georges Hames & Pol Lutgen

2018

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • David Marques – Kommunikatiounstatta
 • Pierre Schumann
 • Tom Boes
 • Tom Hermes
 • Cooptéiert: Marc Hoffmann, Jules Staudt, Charel Muller
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans & Georges Hames

2017

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • David Marques
 • Pierre Schumann
 • Jil Welter
 • Tom Boes
 • Cooptéiert: Tom Hermes, Marc Hoffmann, Jules Staudt, Gilles Andring, Micky Dauphin, Clifton Cano, Laurent Cattarinussi
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans & Georges Hames

2016

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • David Marques
 • Marc Hoffmann
 • Melanie Elsen
 • Pierre Schumann
 • Cooptéiert: Gilles Andring, Joëlle Pizzaferri, Jules Staudt, Micky Dauphin, Tom Hermes, Jil Welter, Tom Boes
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans & Georges Hames

2015

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Jean-Marie Reding – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • David Marques
 • Marc Hoffmann
 • Melanie Elsen
 • Pierre Schumann
 • Cooptéiert: Gilles Andring, Joëlle Pizzaferri, Jules Staudt, Micky Dauphin, Tom Hermes
 • Réviseurs de caisse: Noémie Heymans & Georges Hames

2014

 • Jean Claude Thiry – Präsident
 • Laurent Eicher – Vize-Präsident
 • Myriam Olinger – Sekretär
 • Tom Faber – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • Jean-Marie Reding
 • Marc Hoffmann
 • Gilles Andring
 • Joëlle Pizzaferri
 • Cooptéiert: Jules Staudt, Thierry Schaack, Melanie Elsen
 • Réviseurs de caisse: Pierre Even & Georges Hames

2013

 • Pierre Even – Präsident
 • Jean-Marie Reding – Vize-Präsident
 • Tom Faber – Tresorier
 • Jenc Thiry – Sekretär
 • Bob Reuter – Webmaster
 • Marc Hoffmann
 • Gil Kandel
 • Christian Lamesch
 • Thierry Schaack
 • Cooptéiert: Serena Agostinucci, Jules Staudt
 • Réviseurs de caisse: Nora Wurth & Georges Hames

2012

 • Pierre Even – Präsident
 • Tom Faber – Tresorier
 • Christian Lamesch – Sekretär
 • Gil Kandel – Vize-Sekretär
 • Bob Reuter – Webmaster
 • Marc Hoffmann
 • Thierry Schaack
 • Jean-Marie Reding
 • Jules Staudt – coopté
 • Réviseurs de caisse: Nora Wurth & Georges Hames

2011

 • Pierre Even – Präsident
 • Tom Faber – Tresorier
 • Christian Lamesch – Sekretär
 • Gil Kandel – Vize-Sekretär
 • Bob Reuter – Webmaster
 • Marc Hoffmann
 • Thierry Schaack
 • Jean-Marie Reding
 • Jérôme Meyer

2010

 • Tom Faber – Präsident
 • Gil Kandel – Sekretär
 • Pierre Even – Tresorier
 • Bob Reuter – Webmaster
 • Marc Hoffmann
 • Christian Lamesch
 • Mike Lamesch
 • Jérôme Meyer
 • Thierry Schaack
 • Réviseurs de caisse: Jeia Scholtus & Georges Hames

2009

 • Bob Reuter – Präsident
 • Pierre Even – Vize-Präsident
 • Gil Kandel – Sekretär
 • Christian Block – Tresorier
 • Tom Faber
 • Claude Fries
 • Marc Hoffmann
 • Lucien Kurtisi
 • Christian Lamesch
 • Thierry Schaack
 • Réviseurs de caisse: Jeia Scholtus & Guy Lux

2008

 • Bob Reuter – Präsident
 • Gil Kandel – Sekretär
 • Christian Block – Tresorier
 • Laurent Derkum
 • Pi Even
 • Tom Faber
 • Claude Fries
 • Lucien Kurtisi
 • Michèle Nothum
 • Cooptéiert: Thierry Schaack

2007

 • Lucien Kurtisi – Präsident
 • Bob Reuter – Sekretär
 • Christian Block – Tresorier
 • Gil Kandel
 • Myriam Floener
 • Claude Fries